През април 2009 година в Софийски градски съд е регистрирано Сдружение с нестопанска цел „ДНЕС” /Движение за национално единство и спасение/. От пролетта на 2010 година сдружението има открити приемни на територията на цялата страна, с регионални координатори. По инициатива на Гражданско движение „ДНЕС” се постави началото на първата в България национална гражданска инициатива ”Срещу произвола на монополите”. Регионален координатор на сдружението за гр. Плевен е Зина Георгиева. През месец май 2010 година беше открита приемна на „ДНЕС” в гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” 23. Адвокат Валя Петкова предоставя на граждани безплатни консултации, свързани с проблеми на граждани с монополистите.

С нея разговаряме за това за какви проблеми идват в приемната хората и доколко от „ДНЕС” помагат за тяхното решаване. Повод за този разговор с адвокат Петкова бе и една публикация във вестник „Посоки” в предишното, декемврийско, издание на вестника в рубриката „Защо”. Там разказахме историята на Данаил Иванов. Той е инвалид, с увреждания и за да му бъде подновено решение от ТЕЛК – Плевен, служителите го разтакават девет месеца. Данаил потърсил и получил помощ от движението. Окуражен след консултация с адвокат Валя Петкова, той заявява, че ще си потърси правата, като предяви иск за причинени имуществени и неимуществени вреди срещу ТЕЛК.

– Адвокат Петкова, какви са основните цели на гражданско сдружение „ДНЕС” и какво е вашето участие в него?

– Бях поканена да предоставям безплатни консултации на граждани в Плевенски окръг, пострадали от монополистите в България. Под монополисти разбирайте „Топлофикация“, електроразпределителните дружества – за Плевен и региона това е ЧЕЗ, ВиК, мобилните оператори и дори ТЕЛК.

– За другите – „Топлофикация“ и ЧЕЗ, е ясно – гражданите нямат алтернатива, но защо и мобилните оператори, които са няколко?

– Да, мобилните оператори са няколко, но на практика гражданите пак нямат алтернатива. Защото, когато едно лице реши да смени мобилния оператор и прехвърли номера си към друг, се оказва, че и той налага същите условия, каквито са и при всички оператори. На практика общите условия по договорите с мобилните оператори са едни и същи. Самите договори продължават да бъдат неразбираеми за гражданите.

– А случаят с ТЕЛК? И тази комисия ли е под вашия прицел като монополист?

– Малко е пресилен изразът, но да, тази институция на практика си е монополист, откъдето и да я погледнем. В нашия град тя е в структурата на УМБАЛ ”Георги Странски”- Плевен. Условията, които налага на лице, имащо необходимост от определяне на трудова неработоспособност, са безалтернативни. Тук е редно да дам за пример конкретен случай, намерил отражение в страниците на в. „Посоки”. Приемната на „ДНЕС” в Плевен посети Данаил Иванов, който е инвалид 100% – трудова неработоспособност от детска възраст. Когато ни потърси, беше в безизходица. Срокът на експертното му решение изтекъл на 01.04.2010 година. Поканили го на комисия на 15.05.2010 година, когато пак го отпратили под предлог, че комисията не била в пълен състав. Той отново зачакал и едва през септември 2010 година посетил експертен съвет, на който било взето решение да му бъде издадено ново експертно решение поради инвалидност за срок от три години. През целия този период от време той не получавал никакви средства за издръжка, лекарства и други социални придобивки. Чиновничка му казала: „Ще чакаш, не си единственият!” През това време, докато чака решението си от ТЕЛК, което е изтекло и трябва да се поднови, той живее на ръба на оцеляването със заеми, с унижения, губи много полагащи му се социални придобивки за инвалидност. Чак от декември започнали да му изплащат дължимото.

– Докъде консултациите при вас са безплатни и откога те стават платени, какви са тарифите, ако човек се обърне към вас, чрез „ДНЕС“?

– Безплатно консултираме хора, които считат, че са ощетени от монополистите. След като се запознаем с проблема на всеки един, му се обяснява какво е необходимо да се направи, като се предприемат действия до съответната организация, чрез подаване на жалби. Когато въпросът не може да бъде разрешен по административен ред, може да се предяви иск пред съда, за което е необходимо да представят необходимите документи. След като гражданинът разбере в какво се изразява проблемът му и реши да предяви иск пред съда – може да се обърне или към мен, или към друг колега към Адвокатска колегия – Плевен, за да го представляваме пред съда. При предявяване на иск пред съда се дължат държавни такси и адвокатско възнаграждение, които следва да бъдат заплатени от гражданина. Ангажиментът ми към „ДНЕС” се изразява в поемане на процесуално представителство на всеки гражданин, като адвокатското възнаграждение се определя към минимума, определен в Наредба № 1 за минималните възнаграждения на адвокатите в Р България.

– Каква е гаранцията, че човек, пострадал от монополист, ако се обърне към вас и заведе дело, ще го спечели? Той е сигурен, че точно вие знаете слабите места на монополистите.

– Няма абсолютна гаранция, но още с предварителните консултации, с оглед на доказателствата и закона, може да се прецени възможността за спечелване на делото. Веднага давам пример. При мен дойде абонат на „Топлофикация“, който не си е плащал парното към „Топлофикация“ от 1999 година до 2011 година, като е натрупал задължение от около 5 000 лв. Пита ме дали не може да заведем дело и той да не си плати дължимото досега. Подобни казуси се решават в съда, като се позоваваме на изтекла абсолютна давност – чл. 110 от ЗЗД. В никакъв случай обаче не означава, че ние, гражданите, не трябва да плащаме дължимото от нас вследствие на консумация. Делата, водени от мен и други колеги адвокати, наложиха промяна в поведението на „Топлофикация“, като напоследък се наблюдава тенденция да търсят от потребителите дължими суми, като имат предвид изтеклата погасителна давност, която за тези плащания е 3 години, тъй като са периодични.

– За какво най-много ви търсят хората, какви са най-честите оплаквания, с които идват при вас?

– Най-често срещаните жалби са от „Топлофикация“ и след това от мобилните оператори. В първия случай хората недоумяват защо да плащат парно, като са демонтирали радиаторите в жилищата си. Отговорът на този въпрос се съдържа в Общите условия на Договора на „Топлофикация“ с абонатите, който е публикуван на сайта на „Топлофикация” – гр. Плевен. В този случай е в сила и Законът за етажната собственост. При подаване на топлоенергия във всяка сграда подадената топлоенергия се разпределя между съсобствениците в етажната собственост, като тези, които са демонтирали радиаторите си, дължат % от подадената топлоенергия за общите части на сградата. Всеки казус е различен, поради което е необходима среща и разговор. Най-големи трудности имаме с жалбите срещу мобилните оператори. Обикновено абонатът протестира срещу надписани му разговори, които той твърди, че не е провел. Всички си спомняте проблемите, които имаха гражданите с М-ТЕЛ. Бяха подадени много жалби и до Комисията за защита на потребителя. Не закъсня и резултатът. Аз мисля, че беше плод на общи усилия, поради което на този мобилен оператор бяха наложени санкции за неизпълнение на задълженията си по Общите условия по договорите.

– Докъде стигнахте с жалбата на Данаил срещу ТЕЛК?

– Той реши да водим дело срещу ТЕЛК – Плевен. Но вече изниква друг проблем, свързан със заплащане на държавна такса за предявяване на иска и разноските по делото. В зависимост от сумата, за която ще предявим иска, за причинени имуществени и неимуществени вреди, Данаил трябва да внесе държавна такса в размер на 4 на сто от нея. Вследствие виновното поведение на служители на ТЕЛК имуществените вреди, които е претърпял Данаил, за в размер на 800 лева, неимуществените вреди са в пъти повече, но той трябва да се съобрази с това, с какви средства разполага, за да може да предяви тези искове, тъй като освен сума за завеждане на делото се дължат и разноски за съдебно-икономическа експертиза. Предложих му да предяви иск за 1 000 лв. неимуществени вреди, макар че за мен те са многократно повече. А неимуществените вреди на човека са около 800 лв., или общо 1 800 лв. Таксата ще е около 72 лв., отделно се дължат разходите за адвокатско възнаграждение и за експертиза, общо около 300 лв. За този човек обаче това са много пари, които трудно може да задели. Вярно е, че те ще му бъдат присъдени от съда, при уважаване на иска, в което не се съмнявам. Данаил ще реши и се надявам с помощта на спонсори и приятели да успее.

posoki.com