От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“

 

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 20.08 – 3.09. 2023 г., на територията на Кърджали беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 475 жители на община Кърджали.

Демографски данни на участниците в проучването:

Резултатите от допитването показват следното:

Половината от участниците в проучването смятат, че предизборните обещания на кмета не са били реализирани.

Според 32% от анкетираните, обещанията са изпълнени частично (12%) или напълно (20%), а 18% се затрудняват да преценят.

Нито един от анкетираните не смята, че е налице преизпълнение на предизборните обещания.

Като най-важни изпълнени ангажименти на кмета анкетираните посочват създадените кръгови кръстовища в града и поддържането на коритото на река Арда. Остават нерешени, обаче, проблемите със сметосъбирането (29,5%), пътната инфраструктура (27%), бездомните животни (15,5%), паркирането и презастрояването (11%), уличното осветление (9,5%).

Половината от анкетираните смятат, че кметът не е изпълнил своите предизборни обещания. Според 20,5% от тях са изпълнени значителна част, а според 9% – незначителна част. Всеки пети се затруднява да прецени, а едва 0,5% са посочилите, че всички обещания са изпълнени.

Според преобладаващата част от участниците в проучването, работата на кмета през изтичащия му мандат няма нищо общо с предизборната му програма и защитава основно личен и партиен интерес. Малцина (9%) посочват, че кметът проявява гъвкавост в интерес на общината. Нито един от анкетираните не смята, че работата на кмета съответства на програмата му.

Всеки трети анкетиран смята, че кметът е защитавал предимно личен интерес и е подпомагал близки фирми за участие в обществени поръчки, а всеки пети е на мнение, че са назначавани близки и познати на отговорни и добре платени постове. 27% от анкетираните посочват като недостатък липсата на експертен и управленски човешки ресурс. Непостоянство и безпринципно поставяне в нечия услуга отчитат 10% от анкетираните, а 5% посочват липсата на комуникация с гражданите като съществен пропуск в работата на кмета.

Почти пълно разминаване между обществения и управленския дневен ред личи от отговорите на следващите два въпроса. Според преобладаващата част от анкетираните, кметските усилия през изтичащия мандат са били насочени приоритетно към благоустрояването и чистотата, проектите с европейско финансиране, транспорта и инфраструктурата. В много по-малка степен акцент е поставен върху икономиката, социалната политика, културата, спорта, здравеопазването, туризма, екологията и земеделието. На този фон, всеки пети анкетиран смята, че през следващия мандат приоритетно трябва да се работи в подкрепа на местната икономика, инфраструктурата, здравеопазването, културата, спорта, екологията и туризма.

Общата оценка за работата на кмета е преобладаващо негативна – 34% му дават среден (3), а 28% – слаб (2). Според 17% оценката е много добра (5), а според 15% – добра (4). Едва 6% от участниците в допитването поставят отлична оценка за работата на кмета през изтичащия му мандат.

Какъв кмет търсят жителите на Кърджали?

Над половината (51,5%) от участниците в проучването биха дали гласа си за човек с безупречна репутация и нулева толерантност към корупцията, с ясна програма и цели (19%), политически безпристрастен (18,5%) и готов на активен диалог с гражданите (10%).

За 38% от анкетираните от първостепенно значение е бъдещият кмет да има ясна програма за управление, а за 23% важна е личността на кандидата, професионалните му качества и експертиза. Почти една-пета (18%) от участниците в анкетата признават, че при избора си ще се повлияят от актуалната политическа ситуация, а 6% – от нагласите на семейството и близките си. Най-не-
значителен аргумент за избор на кмет (2%) е неговата политическа принадлежност.

Над половината от анкетираните (52%) възнамеряват да гласуват за представител на нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите и ефективното управление. 17% признават, че ще решат в последния момент, а 10% ще се вслушат в съвета на близки и роднини. За представител на традиционна, добре позната партия биха дали гласа си 8%, а 5% декларират, че няма да гласуват.