От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“

 

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 1.09 – 15.09.2023 г., на територията на Стара Загора беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 388 жители на община Стара Загора.

Демографски данни на участниците в проучването:

Резултатите от допитването показват следното:

Според 68% от участниците в проучването предизборните обещания на настоящия кмет са били частично или напълно изпълнени, а според 6% дори са преизпълнени. 20% се затрудняват да преценят, а малцинството (6%) смята, че са неизпълнени.

Почти половината (47%) от анкетираните смятат, че основните приоритети на кмета през изтичащия мандат са били транспортът и инфраструктурата, а почти всеки четвърти (23%) смята, че акцент в управлението са били европроектите. На този фон, преобладаващата част от старозагорци очакват от кмета повече работа в областта на благоустрояването и чистотата, здравеопазването, културата и икономиката.

Почти всеки четвърти (23%) от анкетираните смята, че през изтичащия мандат кметът е работил в пълно съответствие с предизборната си програма, а всеки пети е на мнение, че проявява гъвкавост в интерес на общината. Промяна на действията според обстоятелствата и интересите виждат 16% от анкетираните, а едва 5% са на мнение, че основно е защитавал личен и партиен интерес. Огромен процент (30%) от участниците в допитването се затрудняват да преценят доколко кметът е следвал предизборните си обещания.

Като най-съществени пропуски в работата на кмета се открояват липсата на комуникация с гражданите (37%) и липсата на експертен и управленски ресурс (30%).

Общата оценка за работата на кмета е преобладаващо позитивна – 40% го оценяват с „Мн. добър 5“, 27% – с „Добър 4“, и 19% – с „Отличен 6“.

10% от анкетираните поставят оценка „среден (3)“, а едва 4% са на мнение, че работата на кмета заслужава оценка „слаб (2)“.

Какъв кмет търсят жителите на Стара Загора?

За 25% от анкетираните от първостепенно значение е харизмата, отношението към хората и умението да ги изслушва. Почти всеки пети (19%) признава, че се влияе от нагласите на семейството и близките си. За 16% от анкетираните важна е личността на кандидата и професионалните му качества, а за 15% – програмата му за управление. Партийната принадлежност е важна за 13% от участниците в допитването.

Най-голяма част от анкетираните (28%) споделят, че ще решат за кого да гласуват в последния момент, а 20% декларират, че няма да гласуват. За кандидат на нов политически проект биха дали гласа си 18%, а за традиционна, добре позната партия – 16%. 15% биха се доверили на алтернативен политически играч, който предлага непопулярни идеи

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Като цяло, оценката на старозагорци за изтичащия управленски мандат на общинския кмет е позитивна. Преобладаващата част от участниците в проучването смятат, че по-голямата част от предизборната програма и обещания са били осъществени напълно или поне частично.

Налице е сравнително добро припокриване между обществения и управленския дневен ред, като основните очаквания на местните граждани е да се работи повече за благоустрояването и чистотата, здравеопазването, културата и икономиката. Важен приоритет е, също така, работата по проекти с европейско финансиране.

Бъдещият кмет на Стара Загора трябва да е харизматичен и комуникативен, и да е представител на нов политически проект, а не на някоя традиционна формация.

Сериозен процент от респондентите декларират, че няма да гласуват, а 28% признават, че ще решат за кого да дадат гласа си в последния момент.