Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС-ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на Сдружението на 1.12.2023 г., от 17.00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ 22, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване и избор на нов Управителен съвет;
  2. Приемане на промени в Устава;
  3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 4 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 18 часа, на същото място и при същия дневен ред.