„Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на Сдружнието, свиква извънредно Общо събрание на Сдружението на 12.01.2014 г. от 14 часа на адрес: гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ 22 със следния дневен ред:

1.Освобождаване и избор на нов Управителен съвет;

2.Избор на нов Председател на Сдружението;

3.Вземане на решение за смяна на адреса на управление на Сдружението;

4.Приемане на промени в Устава;

5.Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 4 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 15 часа /един час по-късно/, на същото място и при същия дневен ред.“